روماک ماشین
56826774-021     
/
/
56827213-021     
56826310-021
تجهیزات آماده سازی
م?ز کار است?ل
150*65*85 Cm
190*65*85 Cm
م?ز کار است?ل با ?ک قسمت کشو??
150*65*85 Cm
190*65*85 Cm
م?ز کار است?ل
150*65*85 Cm
190*65*85 Cm
م?ز کار است?ل همراه با 4 قسمت کشو??
150*65*85 Cm
190*65*85 Cm
م?ز کار است?ل با ?ک قفسه است?ل
150*65*85 Cm
190*65*85 Cm
م?ز کار است?ل با دو قفسه است?ل
150*65*85 Cm
190*65*85 Cm
م?ز کار است?ل با ?ک قفسه است?ل
150*65*85 Cm
190*65*85 Cm
م?ز کار است?ل کاب?نت دار
150*65*85 Cm
190*65*85 Cm
م?ز کار است?ل کاب?نت دار
150*65*85 Cm
190*65*85 Cm
م?ز کار است?ل کاب?نت دار و 4 قسمت کشو??
150*65*85 Cm
190*65*85 Cm
م?ز کار  با رو?ه تفلون (پل? ات?ل?ن) با قسمت پاتراک?
150*65*85 Cm
190*65*85 Cm
م?ز کار 2 طبقه متحرک
90*55*90 Cm
م?ز کار  چوب? با قسمت پاتراک?
150*65*85 Cm
190*65*85 Cm
م?ز کار  چوب? با 2 قفسه است?ل
150*65*85 Cm
190*65*85 Cm
م?ز کار ظروف کث?ف
140*65*85 Cm
180*65*85 Cm
م?ز برنج پاک کن?
140*65*85 Cm
180*65*85 Cm
پات?ل خ?ساندن برنج
100*70*100 Cm
110*92*100 Cm
کنده ساطور? تفلون
50*50*85 Cm
کنده ساطور? چوب?
50*50*85 Cm